ตารางฮิรางะนะ ภาษาญี่ปุ่น

ฮิระงะนะมีสัญลักษณ์ 48 ตัว และมักใช้ในการลงท้ายคำ (okurigana) ในภาษาญี่ปุ่น ใช้สำหรับคำที่ไม่มีในตัวอักษรคันจิ หรือใช้ในส่วนท้ายของคำกริยาหรือใช้เป็นคำช่วย ใช้โดยทั่วไปในสื่อสำหรับเด็ก ตำราเรียน และหนังสือการ์ตูนและฮิระงะนะใช้สำหรับเป็นคำอ่านสำหรับตัวอักษรคันจิ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้ ซึ่งเรียกว่าฟุริงะนะ ในหนังสือพิมพ์เป็นกฎที่ต้องใส่ฟุริงะนะคู่กับคันจิ ที่นอกเหนือไปจากคันจิที่ทางราชการรับรองว่าเป็นคันจิที่ใช้บ่อย 1,945 ตัว หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ จะไม่ใช้คันจิ นอกเหนือไปจากคันจิกลุ่มนี้

 

สระ และ พยัญชนะ
อะอิอุเอะโอะ
คะคิคุเคะโคะ
สะชิซุเสะโสะ
ทะ, ตะฉิทสึเทะ, เตะโทะ, โตะ
นะนินุเนะโนะ
ฮะฮิฟุเฮะโฮะ
มะมิมุเมะโมะ
ยะยุโยะ
ระริรุเระโระ
わ วะゐ*** วิゑ*** เวะを**** โอะ
-น
งะ, กะงิ, กิงุ, กุเงะ, เกะโงะ, โกะ
ซะจิ*สุ**เซะโซะ
ดะจิ*ทซึ**เดะโดะ
บะบิบึเบะโบะ
พะพิพึเพะโพะ

 

yōon
(ยะ)(ยุ)(โยะ)
きゃ เคียะきゅ คิวきょ เคียว
しゃ ชะしゅ ชึ,ชุしょ โชะ
ちゃ ฉะちゅ ฉึ,ฉุちょ โฉะ
にゃ เนียะにゅ นิวにょ เนียว
ひゃ เฮียะひゅ ฮิวひょ เฮียว
みゃ เมียะみゅ มิวみょ เมียว
りゃ เรียะりゅ ริวりょ เรียว
ぎゃ กงิ ยะぎゅ กงิ ยึぎょ กงิ โยะ
じゃ จะじゅ จึ,จุじょ โจะ
ぢゃ (จะ)ぢゅ (จึ,จุ)ぢょ (โจะ)
びゃ บิ ยะびゅ บิ ยึびょ บิ โยะ
ぴゃ เพียะぴゅ พิ ยึぴょ พิ โยะ

ในปัจจุบันมีระบบฮิระงะนะ 2 แบบคือ อิโระฮะ ฮิระงะนะแบบเก่า และแบบ โกะจูอง แบบใหม่* じ กับ ぢ ออกเสียงคล้ายกัน ** ず กับ づ ออกเสียงเหมือนกัน *** ゐ และ ゑ ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว **** を จะออกเสียงเหมือนกับ お แต่ を จะใช้กับคำช่วย を เท่านั้น ในบทเพลงบ่อยครั้งมักได้ยิน を เป็นเสียง wo [โวะ] แทน

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ฮิรางานะ

Leave a Reply