a อ่านว่า อะ แปลว่า หนึ่ง คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

a
a อ่านว่า อะ แปลว่า หนึ่ง
จะหนึ่งอะไรก็ขึ้นอยู่กับคำลักษณะนามนั้นๆ เช่น หนึ่งคน หนึ่งตัว หนึ่งอัน หนึ่งแห่ง เป็นต้น

A man is sleeping.
อะ แมน อิส สลี๊พพิง
ชาย คนหนึ่ง กำลังนอนหลับ

A dog is very big.
อะ ดอก อิส เว๊ริ บิก
หมา ตัวหนึ่ง ใหญ่ มาก

A car is expensive.
อะ คา อิส อิกซเป็นซิฝ
รถยนต์ คันหนึ่ง ราคาแพง

A house is beautiful.
อะ เฮาส อิส บิ๊วทิฟุล
บ้าน หลังหนึ่ง สวย

A school is quite old.
อะ สกูล อิส ไควทึ โอลดึ
โรงเรียน แห่งหนึ่ง ค่อนข้าง เก่า

Leave a Reply