ตารางคาตาคะนะภาษาญี่ปุ่น

คะตะกะนะ (ญี่ปุ่น: 片仮名, カタカナ katakana ?) เป็นตัวอักษรสำหรับแทนเสียงในภาษาญี่ปุ่นประเภทหนึ่ง คะตะกะนะถูกนำไปเขียนภาษาไอนุซึ่งเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อยอยู่ทางภาคเหนือของเกาะฮอกไกโด

สระ และ พยัญชนะ

อะ อิ อุ เอะ โอะ
คะคิคุเคะโคะ
ซะชิซุเซะโซะ
ทะชิสึเทะโทะ
นะนินุเนะโนะ
ฮะฮิฟุ, ฮุเฮะโฮะ
มะมิมุเมะโมะ
ยะยิ1ยุเยะ1โยะ
ระริรุเระโระ
วะ(ヰ) ウィ วิวุ1(ヱ) ウェ เวะ(ヲ) ウォ โวะ
อึง
กฺงะกฺงิกฺงุเกฺงะโกฺงะ
ซะจิซุเซะโซะ
ดะจิดสึเดะโดะ
บะบิบุเบะโบะ
ปะปิปุเปะโปะ
(ヷ) ヴァ va(ヸ) ヴィ vivu(ヹ) ヴェ ve(ヺ) ヴォ vo
シェ เชะ
ジェ เจะ
チェ เชะ
ティ ทิトゥ ทุ
ディ ดิドゥ ดุ
ツァ ตฺซะツィ ตฺซิツェ เตฺซะツォ โตฺซะ
ファ ฟะフィ ฟิフェ เฟะフォ โฟะ

…………..

yōon
ยะ ยุ โยะ
キャ เคียะキュ คิวキョ เคียว
シャ ชะシュ ชุショ โชะ
チャ ชะチュ ชุチョ โชะ
ニャ เนียะニュ นิวニョ เนียว
ヒャ เฮียะヒュ ฮิวヒョ เฮียว
ミャ เมียะミュ มิวミョ เมียว
リャ เรียะリュ ริวリョ เรียว
ギャ เกฺงียะギュ กฺงิวギョ เกฺงียว
ジャ จะジュ จุジョ โจะ
ヂャ จะヂュ จุヂョ โจะ
ビャ เบียะビュ บิวビョ เบียว
ピャ เปียะピュ ปิวピョ เปียว
ヴャ vyaヴュ vyuヴョ vyo
テュ ทิว
デュ ดิว
フュ ฟิว

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/คะตะคะนะ

Leave a Reply